Neuropeptide
NPID NP03715
Name Neurexophilin-2
Organism Homo sapiens
NCBI Taxa ID 9606
Tissue Specificity Expressed in brain and kidney.
Family Neurexophilin
UniProt ID NXPH2_HUMAN
Length 242
Modification
Gene Ontology
Sequence KEVVHATEGLDWEDKDAPGTLVGNVVHSRIISPLRLFVKQSPVPKPGPMAYADSMENFWDWLANITEIQEPLARTKRRPIVKTGKFKKMFGWGDFHSNIKTVKLNLLITGKIVDHGNGTFSVYFRHNSTGLGNVSVSLVPPSKVVEFEVSPQSTLETKESKSFNCRIEYEKTDRAKKTALCNFDPSKICYQEQTQSHVSWLCSKPFKVICIYIAFYSVDYKLVQKVCPDYNYHSETPYLSSG
Properties View
Structure NA
Reference